Declaració de Fe

DECLARACIÓ DE FE

 

Les Sagrades Escriptures

Creiem que les Sagrades Escriptures (Antic i Nou Testaments), en els seus documents originals, són inspirades divinament íntegrament, sense error, dignes de tota confiança, i han de constituir la nostra suprema autoritat en tot el concernent a la nostra fe i conducta.

Déu

Creiem que hi ha un solo Déu viu i veritable, personal, etern, perfecte en justícia, infinit a poder, saviesa i bondat, el qual és Faedor i Sustentador de tot quant existeix. Que en la unitat de la Divinitat existeixen tres persones: el Pare, el Fill i l’Esperit Sant, els quals són iguals en substància, atributs divins i glòria.

Crist

Creiem que Jesucrist és Déu manifestat en carn. En El concorren dues naturaleses: la divina, amb tots els seus atributs, i la humana en absoluta perfecció, constituint una sola Persona indivisible. Creiem en el seu naixement virginal, la seva vida sense pecat, els seus miracles, la seva mort vicària i expiatòria, la seva resurrecció corporal, la seva ascensió, la seva obra mediadora i la seva segona vinguda personal a poder i glòria.

Esperit Sant

Creiem que la persona divina de l’Esperit Sant regenera al pecador i santifica al creient, en el qual mora, com a peça i garantia de la seva salvació eterna, per a enfortir-lo, consolar-lo i conduir-lo en una vida d’obediència a Déu. Creiem. així mateix, que l’Esperit Sant enriqueix a l’Església amb dons espirituals, li dóna unitat i la guia en el compliment de la missió que li va ser encomanada.

Expiació

Creiem que la mort de Crist va tenir com a objecte l’expiació dels pecats dels éssers humans i que només en virtut dels mèrits de la seva mort pot l’home ser reconciliat amb Déu i plenament salvat.

Regeneració

Creiem que tot ésser humà, per naturalesa, és pecador, amb una tendència innata al pecat i una conducta pecaminosa, i que, com a conseqüència, està destituït de la glòria de Déu. Només l’acció de l’Esperit Sant pot transformar-lo dotant-lo d’una nova naturalesa, mitjançant la regeneració, per a la qual es requereix per part de l’individu el penediment i la fe en Crist, condicions indispensables per a obtenir la salvació.
Creiem que la nova vida de la persona regenerada és sostinguda, així mateix, per l’Esperit Sant, el qual prossegueix la seva acció santificadora en el creient capacitant-lo per a viure santament i servir a Crist.

Església

  1. La seva naturalesa. Creiem que tots els redimits constitueixen l’Església Universal i són membres del Cos el cap del qual és Crist. Creiem que una Església -en el sentit de congregació local- és una agrupació de creients en Crist, batejats segons els ensenyaments del Nou Testament, units sota la direcció sagrada de l’Esperit Sant, per a tributar culte públic a Déu, promoure l’edificació dels seus membres, practicar les ordenances de Crist i difondre l’evangeli.
  2. Les seves ordenances. Creiem que el Senyor Jesucrist va deixar establertes dos ordenances per a ser observades pels creients: el Baptisme i el Sant Sopar. El Baptisme, símbol de la nostra mort al pecat i resurrecció a nova vida amb Crist, s’efectua per immersió en aigua, en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. El Sant Sopar va ser instituïda per a commemorar la mort de Crist i ha de celebrar-se amb totes dues espècies, pa i vi, símbols del cos i de la sang del Senyor respectivament.

Vida futura

Creiem que els que han mort però han confiat en Crist per a la seva salvació, seran ressuscitats en la segona vinguda de Jesucrist, i de la mateixa manera, els que quedin en aquell moment seran arrabassats, per a estar tots junts per sempre amb el Senyor. Els que rebutgen l’Evangeli seran jutjats i destinats a la condemnació eterna.

“Pray! And listen to God! You can do this alone, but find somebody to do it with you”